ගුවන් ගත කිරීමට නුසුදුසු MA60 ගුවන් යානා මගී ප්‍රවාහනයට පාවිච්චි කරමින් ගුවන් මගින්ගේ ජීවිත අනතුරේ හෙලන්නේ කව්ද ?

ගුවන් ගත කිරීමට නුසුදුසු MA60 ගුවන් යානා මගී ප්‍රවාහනයට පාවිච්චි කරමින් ගුවන් මගින්ගේ ජීවිත අනතුරේ හෙලන්නේ කව්ද ?

ගුවන් ගත කිරීමට නුසුදුසු MA60 ගුවන් යානා මගී ප්‍රවාහනයට පාවිච්චි කරමින් ගුවන් මගින්ගේ ජීවිත අනතුරේ හෙලන්නේ කව්ද ?

February 17, 2019

මෙම ගුවන් යානා 12 Mihin Air වෙත 2011/2012 දී චීනයෙන් මිලදී ගැනීමට මුල්වුයේ කව්ද ? ගුවන් යානා කීයක් මිලදී ගන්න China’s Xi’an Aircraft Industrial Corporation සමග ගිවිස ගත්තාද ? එම ගිවිසුම පසුව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අවලංගු කලේද ? එය අවලංගු කිරීමට චීනය එකඟ වුයේ අවම වශයෙන් ගුවන් යානා 2 ක් මිලදී ගැනීමේ කොන්දේසියට යටත්වද ? පසුව Mihin Air එයා එම ගුවන් යානා 2 පාවිච්චිය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසුව එම ගුවන් යානා ගුවන් හමුදාවේ ඇඟේ ගැසුවේ කව්ද ?

මෙම ගුවන් යානයට [Certificate of Airwortheness -(C of A)] නැත. සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් CofA අත්හිටුවා ඇති අවස්ථාවක මෙම ගුවන් යානයට තව දුරටත් සාමාන්‍ය ගුවන් මගීන් ප්‍රවාහනය කිරීමට අවසර දීම පිළිබඳව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධක්ෂ ජනරාල් හා එහි සභාපති වරයා සම්පුර්ණ වගකීමට බැඳෙයි.

මේ සම්බන්ද සිදු කරන ලද විමර්ශණ ප්‍රකාර මෙම ගුවන් යානය යුරෝපයේ කිසිම රටක භාවිතා නොකෙරෙයි.

ගුවන් හමුදාපතිගේ අවධානයට

මෙම මෙම ගුවන් යානයට [Certificate of Airwortheness -(C of A)] නැතිව සාමාන්‍ය මගී ප්‍රවාහනයට භාවිත කිරීම පිළිබඳව ගුවන් හමුදාපති වරයාද සම්පුර්ණ වගකීමට බැඳෙයි. සාමාන්‍ය ගුවන් මගීන් පමණක් නොව ගුවන් හමුදාවේ භටයින්ගේ ජීවිතද වටිනා ජීවිත වන්නේය.

මේ සම්බන්ධ සැබෑ සත්‍ය ගුවන් හමුදාපති නොවලහා රටට හෙළි කල යුතුයි. මෙම තොරතුරු සත්‍ය වන්නේ නම්, ගුවන් මගීන්ගේ වටිනා ජීවිත සමග සෙල්ලම් කල ඔහු වහාම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි.